Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ins
  • Ανάπτυξη – Σύνταξη Επιχειρησιακών – Στρατηγικών Σχεδίων
  • Σύνταξη – αναθεώρηση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας
  • Δημιουργία ή αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
  • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Αναδιοργάνωση επιχείρησης ή επιλεγμένων τμημάτων για σκοπούς διαχείρισης κόστους (εύρεση επικαλυπτόμενων εργασιών, αύξηση παραγωγικότητας, best practice κτλ)
  • Προετοιμασία, Οργάνωση και Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών προς την Διοίκηση (Reporting)
  • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
  • Υποστήριξη σε επίπεδο management μικρομεσαίων – οικογενειακών επιχειρήσεων
  • Διαχείριση φακέλων για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Υπηρεσίες εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης (outsourcing) σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης υπαρχόντων δανείων και διαπραγμάτευσης με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα